China Underground > Magazine > China Magazine > Invisible people of Chongqing

Invisible people of Chongqing

Photographer Wang Yuanling has shown his photos depicting some residents of Chongqing.

Images were taken in 2010, in Shibati village, an old slum, close to the city downtown. Soon, it will be demolished and its resident is moving to new areas.

{ads2}
 
 
 
 
Zhou Yunfang, 91, and his wife Zhang Junxiang, 71
 
 
Wang, 46
 
 
Li Qi-zhi, 54
 
 
Su-Hua Chen,  101
 
 
Shao Zhang, 81
 
 
Ren Yi
 
 
Wang Xiaomei, 24
 
 
Han Xue, 19
 
 
He Wenlin, 64
 
 
Tang Lizhong and his wife Tang Yexiang
 
 
Huang Junkai , 3
 
 
Zheng Jinlin, 45
 
 
Xu Lan, 62
 
 
Wang Xiuying, 72
 
 
 
Wang Junhua, 58
 
 
Cao Zhenchan, 47.
 
 
Tang Xiande, 53
 
 
Yi Shuyun, 81
 
 
 
Yu Hai, 48
 
 
Zhang Yuan, 64
 

Feng Yuzhen, 78

Previous

Monica Bellucci defeats men’s sexual failure in China

Rural schools in China: Learning dangerously in Nujiang Valley

Next

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.