Kong Lingchen

Poster for the movie "City Monkey"

City Monkey

City Monkey (2010) — — – 19 October 2010 Your rating: Not rated yet! Director:  Kong Lingchen Stars:  Lu Li-Ping, Guo Tao, Bin Li Photos No … Read more